epMP, s.r.o.
Herlianska 1105/96
093 03 Vranov nad Topľou

Telefón: +421 905 709 375
E-mail:
epmp@epmp.sk

Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR 

Prevádzkovateľ (správca) Vašich osobných údajov podľa článku 4 bod 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) je spoločnosť: epMP, s.r.o., Herlianska 1105/96, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 52 791 459 

Kontaktné údaje správcu sú : 

Email: pacuta@epmp.sk 

Telefón: 0905 709 375 

Čo je osobný údaj? 

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. 

Čo je spracúvanie osobných údajov? 

Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. 

Prevádzkovateľ (Správca) nemá povinnosť vymenovať/určiť Zodpovednú Osobu. 

Zdroje a kategórie osobných údajov: 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje (priamo od vás), ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky. 

Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy. 

Zákonný dôvod a účel spracovania : 

Zákonným dôvodom spracovania je: 

 • Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno a) GDPR 
 • Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b) GDPR 
 • Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písmena c) GDPR 

Účelom spracovania osobných údajov je : 

Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri zmluve sú vyžadované osobné údaje nevyhnutné pre úspešné vybavenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva medzi zákazníkom a prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutná požiadavka na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vytvoriť zmluvu či zo strany prevádzkovateľa plniť jej podmienky. 

Poskytnutie dohodnutej služby v oblasti projekčnej a inžinierskej činnosti. 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že so záznamami žiadnym spôsobom nepracuje a neposkytuje ich tretím osobám či subjektom. 

Doba uchovávania: 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje: 

Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nároku vyplývajúceho z týchto zmluvných vzťahov . 

Po dobu než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu 

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže

Príjemcovia osobných údajov 

Kto je príjemca? 

Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu. 

 • Sú osoby ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy 
 • Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov 

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov. 
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v spisovej podobe. 
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené osoby. 

Vaše práva : 

Za podmienok stanovených v GDPR máte: 

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR 
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR 
 • Právo na obmedzenie spracúvania 
 • Právo na výmaz podľa čl.17 GDPR 
 • Právo namietať podľa článku 21 GDPR 
 • Právo na prenesenie osobných údajov podľa článku 21 GDPR 
 • Právo odvolať súhlas (elektronicky, alebo na korešpondenčnú adresu) 
 • Právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov. 

Ďalej máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov 

Ako môžete naplniť svoje práva? 

Právo na prístup k údajom 

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k nim. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov. Žiadosť môžete podať elektronicky, na emailovú adresu pacuta@epmp.sk alebo poštou na adresu epMP, s.r.o., Herlianska 1105/96, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 52 791 459. 

Právo na opravu 

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie a to elektronickou formou na emailovú adresu pacuta@epmp.sk, alebo poštou na korešpondenčnú adresu epMP, s.r.o., Herlianska 1105/96, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 52 791 459. 

Právo na vymazanie 

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak: 

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli, 
 • odvoláte svoj súhlas, 
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, 
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, 
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť, 
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet. 

Právo na obmedzenie spracúvania 

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak: 

 • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť, 
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili, 
 • Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv 
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi. 

Právo na prenosnosť údajov 

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas. 

Právo namietať 

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch: 

 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu, 
 • vytvárania zákazníckeho profilu, 
 • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 

Ako môžete tieto práva vykonávať? 

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov: 

emailom : pacuta@epmp.sk, alebo poštou na adresu podnikania: epMP, s.r.o., Herlianska 1105/96, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 52 791 459. 

V prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adrese 

Hraničná 12 
820 07 Bratislava 27 
Slovenská republika 

Identifikačné údaje: 
IČO: 36064220 
DIČ: 2021685985 

Sekretariát úradu: 
+421 /2 3231 3214 

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR Úrad odporúča vykonať podania prostredníctvom poštových alebo elektronických služieb (www.slovensko.sk). Osobné podania od 29.11.2021 je možné uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch najneskôr do 12:00 hod.